februari 19, 2015

Ben ik altijd aansprakelijk voor mijn werknemers?

Uit de jurisprudentie blijkt dat het moeilijk is om de werkgeversaansprakelijkheid te ontlopen. Het volgende kunt u doen om de financiële gevolgen te beperken of zelfs te voorkomen:

Instructie

Het is van groot belang dat u de werknemers de juiste instructies geeft over de wijze waarop het werk moet worden uitgevoerd. Minstens zo belangrijk is dat u toeziet op de naleving daarvan. Wanneer een werknemer schade lijdt doordat hij die instructies niet heeft nageleefd, dan is de werkgever in principe niet aansprakelijk. Dat is anders als de aanwijzingen niet duidelijk zijn. Het loont dus de moeite om hier tijd en energie aan te besteden.

Arbowet

U moet als werkgever maatregelen nemen ter bescherming van uw werknemers, die redelijkerwijs van u gevergd mogen worden. Let daarbij op de verplichtingen die op grond van de Arbowet voor u gelden. Als zich in het verleden desondanks een ongeval in uw bedrijf heeft voorgedaan, voer dan uitgebreid onderzoek uit en laat u voorlichten door deskundigen, zodat herhaling wordt voorkomen.

Verzekering

Uiteraard kunt u zich ook verzekeren voor werkgeversaansprakelijkheid. Uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kent een dekking die te maken heeft met uw personeel.

Uw aansprakelijkheid als werkgever jegens uw medewerkers is gedekt. Schade die uw personeel in verband met het werk oploopt wordt vergoed door uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Belangrijk voor de dekking van een schade op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de vraag of u aan uw wettelijke verplichtingen heeft voldaan.

Wegam

In januari 2001 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan die nogal wat opschudding heeft veroorzaakt. Het gevolg van die uitspraak is namelijk dat een werkgever voortaan aansprakelijk kan worden gesteld voor smartengeld en inkomstenderving als een medewerker door eigen schuld, tijdens werktijd een verkeersongeval krijgt en schade oploopt. De reikwijdte van deze aansprakelijkheid en zorgplicht van de werkgever gaat ver. In december 2009, geeft de Hoge Raad aan dat een werkgever voor een adequate verzekering zorg dient te dragen of de werknemer middelen ter beschikking moet stellen om deze verzekering te (laten) verzorgen. Daarnaast strekt deze uitspraak zich ook uit tot ongemotoriseerde verkeersdeelnemers zoals fietsers, voetgangers, deelnemers van het openbaar vervoer etc.

Omstandigheden binnen uw bedrijf kunt u tot een zekere mate beheersen maar op straat is dat niet mogelijk. U dient zich dus voor dit risico te verzekeren.

Mocht u meer informatie wensen, kunt u altijd contact met ons opnemen,

RP Insurance

Nieuws , ,
Over admin

Uw reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *